0913 476739 091 35 36 461

Chuối cấy mô Trần Thế

Aug 16 , 2015

Khách hàng: Cơ sở sinh học Trần Thế
Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu, sản xuất, cung cấp giống chuối cấy mô

load

Copyright @ 2014 Viễn Nam. All rights reserved